نام و نام خانوادگی:علی کریمی

مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری

سمت: مدیر امور عمومی

وضعیت استخدامی: پیمانی

تلفن تماس:07283345096